วิสัยทัศน์ (VISION)  “เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุข ประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน”