รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ชื่อ ปีที่
เริ่มต้นดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
ขุนสะอาดเวชกร เริ่มต้น ๒๔๙๖
ขุนนิยมสุขวิสุทธิ์ ๒๔๙๖ ๒๕๐๑
นายแพทย์อินทรง อินทรภักดี ๒๕๐๑ ๒๕๐๒
นายแพทย์บรรจง ยันตดิลก ๒๕๐๒ ๒๕๐๔
นายแพทย์บุญช่วย จันทร์เอี่ยม ๒๕๐๔ ๒๕๑๑
นายแพทย์สุชาติ จันทร์บรรจบ ๒๕๑๑ ๒๕๑๔
นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ ๒๕๑๔ ๒๕๑๖
นายแพทย์ประดิษฐ์ กาญจนพันธ์ ๒๕๑๖ ๒๕๒๔
นายแพทย์จำนงค์ ฉิมะพันธ์ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕
๑๐ นายแพทย์ปวงพล ภัทรากร ๒๕๒๕ ๒๕๒๘
๑๑ นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ ๒๕๒๘ ๒๕๓๐
๑๒ นายแพทย์วิจิตร มุนินทร ๒๕๓๐ ๒๕๓๑
๑๓ นายแพทย์ดิสสร ชาญราชกิจ ๒๕๓๒ ๒๕๓๔
๑๔ นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง ๒๕๓๔ ๒๕๓๔
๑๕ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูล ๒๕๓๔ ๒๕๓๕
๑๖ นายแพทย์ผจญ ศิริกาญจนพงศ์ ๒๕๓๕ ๒๕๓๗
๑๗ นายแพทย์บุญเลิศ ลิ้มทองกุล ๒๕๓๗ ๒๕๓๙
๑๘ นายแพทย์สุบิน ศิริสังข์ไชย ๒๕๓๙ ๒๕๓๙
๑๙ นายแพทย์ธงชัย ซึงถาวร ๒๕๓๙ ๒๕๔๔
๒๐ นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ๒๕๔๔ ๒๕๔๗
๒๑ นายแพทย์ประวิ อำพันธุ์ ๒๕๔๗ ๒๕๔๗
๒๒ นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา ๒๕๔๗ ๒๕๕๐
๒๓ นายแพทย์สุธี ธิติมุทา ๒๕๕๐ ๒๕๕๓
๒๔ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ๒๕๕๓ ๒๕๕๕
๒๕ นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ ๒๕๕๕ ๑๕๕๘
๒๖ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม ๒๕๕๙ ปัจจุบัน

 

ผังการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชขรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560

FlowssJ60