เบอร์โทรศัพท์เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

056-711010

056-711299

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

056-717600, 717644

056-717645

โรงพยาบาลหล่มสัก

056-704120

056-702912

รพร.หล่มเก่า

056-709555

056-709845

โรงพยาบาลเขาค้อ

056-728074-77

056-728059

โรงพยาบาลน้ำหนาว

056-779130-1

056-779033 ต่อ 113

โรงพยาบาลชนแดน

056-761301-2

056-761554

โรงพยาบาลวังโป่ง

056-758224-5

056-758226-116

โรงพยาบาลหนองไผ่

056-781113-4

056-782100,056-782294

โรงพยาบาลบึงสามพัน

056-731284

056-731285 ต่อ 167

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

056-791267-9

056-791268

โรงพยาบาลศรีเทพ

056-799498

สสอ.เมือง

056-711276

056-711189

สสอ.หล่มสัก

056-702023

056-745348

สสอ.หล่มเก่า

056-709286

056-709027

สสอ.เขาค้อ

056-728080

สสอ.น้ำหนาว

056-779031

สสอ.ชนแดน

056-761234

สสอ.วังโป่ง

056-758219

สสอ.หนองไผ่

056-781646

056-782125

สสอ.บึงสามพัน

056-731355 ต่อ 167

สสอ.วิเชียรบุรี

056-791378

056-791699

สสอ.ศรีเทพ

056-799450