ค่านิยมสำคัญ

S = Solidarity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพี่เป็นน้องกัน

M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม

A = Activeness ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก

R = Result มุ่งเน้นผลงาน ชาวบ้านได้ประโยชน์

T = Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้