หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว246 ลว 3 กพ.63