แบบประเมินเลื่อนระดับควบแพทย์ ทันตแพทย์

แพทย์และทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี) สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าได้ก่อน 6 เดือนแบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์-ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว246 ลว 3 กพ.63