ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ รพ.สต. ๖๑ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                    เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน     จำนวน   ๖๑   เตียง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลน้ำหนาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๘ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลน้ำหนาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๘ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน   จำนวน  ๘๙  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๔๖ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๖ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๖ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้                   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร  จำนวน  ๔๖  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๕๕ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๕๕ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้                   เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลวังโป่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลวังโป่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา    จำนวน   ๙๖   เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                 …

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้   เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔  เครื่อง                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๓ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๓ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๓ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒.…

Details

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน     จำนวน   ๖๑   เตียง                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                 …

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Syringe Driver จำนวน 31 เครื่อง ให้กับ รพ.สต. 31 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Syringe Driver จำนวน ๓๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่อง Syringe Driver จำนวน ๓๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้   เครื่อง  Syringe   Driver จำนวน ๓๑  เครื่อง                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. จำนวน ๓๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้   เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๑  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ…

Details