รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 16-22 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (เขาค้อ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (น้ำหนาว)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วังโป่ง)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (บึงสามพัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ศรีเทพ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หนองไผ่)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วิเชียรบุรี)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มเก่า)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มสัก)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ชนแดน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสอ.เมืองเพชรบูรณ์)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสจ.เพชรบูรณ์)

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ รพ.สต. ๖๑ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๖๑ เตียง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๖๑ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                    เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน     จำนวน   ๖๑   เตียง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลน้ำหนาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๘ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๘๙ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลน้ำหนาว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๘ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน   จำนวน  ๘๙  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๔๖ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๖ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๔๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๖ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้                   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร  จำนวน  ๔๖  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๕๕ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลเขาค้อ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๕๕ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้                   เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๖๒ เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลวังโป่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๙๖ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลวังโป่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา    จำนวน   ๙๖   เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                 …

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๔ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้   เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๔  เครื่อง                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑.…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ รพ.สต. ๓ แห่ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๓ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๓ แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                   เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๔๓ เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒.…

Details