ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รพ.ศรีเทพ)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รพ.ศรีเทพ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (โรงพยาบาลศรีเทพ)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีเทพ 1 รายการ)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลศรีเทพ 1 รายการ)

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้

เอกสารโรงพยาบาลศรีเทพ ลว 11ธค57

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลศรีเทพ)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลศรีเทพ)

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้

เอกสารโรงพยาบาลศรีเทพ 30102557

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(โรงพยาบาลศรีเทพ 10 รายการ)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลการสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

เอกสารโรงพยาบาลศรีเทพ